НАЧАЛО

Повече за събитието може да прочетете в категория - "новини" или да разгледате снимките в категория - "галерия"

 

5-то Вечерно СОУ "Пеньо Пенев" - град София, район "Възраждане" предлага възможност за завършване на основно и средно образование на хора, навършили 16 години. Обучението е непрофилирано, което означава, че се изучават всички общообразователни дисциплини /български език и литература, математика, руски език, английски език, информатика и информационни технологии, история, география, химия, физика, биология и предмети от философския цикъл/, разпределени по учебен план в задължителна подготовка и задължителноизбираема подготовка. Училището предлага следните форми на обучение:
1.Вечерна форма на обучение – присъствена форма, учебните часове се провеждат от 17.20 до 21.30 часа в четири работни дни. Сряда е ден за самоподготовка на учениците, без учебни занятия. Учебната година започва на 15. септември и е с продължителност на учебните занятия до 15. юни за прогимназиален етап и до 30. юни за гимназиален етап на образование;
2.Самостоятелна форма на обучение – неприсъствена форма на обучение. Учениците полагат писмени изпити за оформяне на годишна оценка по всички предмети от учебния план. Изпитните сесии за са три: една редовна и две поправителни;
3.Индивидуална форма на обучение – неприсъствена форма, за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да посещават учебни занятия.
Продължителност на обучението за придобиване на средно образование - четири години. Средно образование получават учениците, положили успешно държавни зрелостни изпити.
Документи при завършен етап:
1. Свидетелство за основно образование /след завършен 8 клас/
2. Диплома за средно образование /валидна за всички висши учебни заведения в България и в чужбина/
3. Удостоверение за завършен гимназиален етап след 12 клас /за ученици, които се отказват от полагане на зрелостни изпити/