PostHeaderIcon Начало

Пето вечерно училище е създадено през 1954 година, за да отговори на потребностите на работещите млади хора от образование. Училището приема ученици от пети до дванадесети клас.  Съхранява добрите традиции на българската просвета и се развива в синхрон с модерните тенденции за европейско образование. Педагогическият  състав се състои от учители с висше образование , степен „Магистър“ , които имат богат опит за работа в нестандарнти ситуации. В учебната работа се използват възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии.  Изучава се английски език.
В прогимназиалния етап на образование подготовката е общообразователна, а в гимназиалния етап на образование е профилирана , с акцент върху езиковото обучение и придобиване на компетентности в областта на технологиите.
Училището предлага следните форми на обучение :


1. Вечерна форма- присъствена. Учебните часове се провеждат от 17.20 часа до 21.30 часа.  Учебната година започва на 15.септември и е с продължителност за пети и шести клас до 15.юни, за учениците от седми до единадесети клас до 30 юни, а за дванадесетокласниците до 15.май.


2.  Индивидуална форма на обучение – само за ученици , които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да посещават учебни занятия.
Училището издава следните документи :
1.  Свидетелство за основно образование / след завършен седми клас/
2.  Удостоверение за завършен първи гимназиален етап / след завършен десети клас/
3. Удостоверение за завършен втори гимназиален етап / след завършен дванадесети клас ,  ако не са положени успешно държавните зрелости изпити/

4. Диплома за средно образование / след завършен дванадесети клас и успешно положени държавни зрелостни изпити